Varte Oy:n kokemuksia Derigon Pro3- ja Congrid-integraatiosta

Kaikki Varten projektien keskeiset tiedot ja mittarit ovat jatkossa saatavilla yhdestä raportointi- ja seurantatyökalusta.

Kainuusta kotoisin oleva Jyri Seppänen (Ins.) aloitti uransa Vartella keväällä 2020 laatupäällikkönä. Toimenkuva on laajentunut jatkuvasti ja nykyisin hän vastaa myös yrityksen työturvallisuuspäällikön sekä kehityspäällikön tehtävistä. Kehityspäällikön tehtäviin liittyvät myös läheisesti uudistukset ja muutokset, joita ollaan tekemässä yrityksen sovellusarkkitehtuuriin.

Aiemmalla työuralla Jyri ehti työskentelemään lähes 7 vuotta Skanskalla, jonka jälkeen hän siirtyi YIT:lle Tripla -hankkeeseen Pasilan aseman lohkolle aluevastaavaksi. Triplasta Seppäsen ura jatkui Bonavalle, jossa hän toimi valvontapäällikkönä yli kaksi vuotta toimien 11 asiantuntijan tiiminvetäjänä hoitaen koko Bonava Suomen asuntotuotannon valvonnan.

 

Rakennusalan digitalisaatio

Jyri Seppänen kokee, että rakennusalalla digitaalisia työvälineitä hyödynnetään koko ajan paremmin ja varsinkin nyt poikkeusolojen aikana on yrityksissä herätty digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin sekä uusien toimintamallien käyttöönottoon sekä työmailla että konttorilla.

“On huomattu, ettei niillä perinteisillä menetelmillä enää pystytä toimimaan tai näiden menetelmien tehokkuus ei ole enää tehtävään työhön nähden riittävällä tasolla. Tilanne on siis kehittymässä koko ajan, mutta toisaalta sitä osaamista ja tukityötä mitä itsekin tekee, tarvitaan myös digitalisaation tueksi, sillä monesti näiden asioiden kokonaishallinnassa on puutteita. Myöskin vastakkainasettelu perinteisen rakentamisen ja modernien menetelmien välillä on mielestäni turhaa, koska nämä eivät ole toisiaan poissulkevia asioita vaan päinvastoin täydentävät ja tukevat toisiaan”, Seppänen summaa.

Digitalisaation ja uusien toimintamallien jalkauttamisessa on kuitenkin omat haasteensa rakennusalalla. Ongelmana voidaan pitää sitä, ettei uusia ohjelmia saada riittävän nopeasti ja helposti yleiseen käyttöön sekä standardiksi koko rakennusalalle.

Seppänen kertookin oman puhelimensa soivan monta kertaa päivässä, kun eri ohjelmatoimittajat tarjoavat mitä erilaisempia toiminnanohjausjärjestelmiä. Ongelmana on kuitenkin useasti se, etteivät toimittajat ymmärrä tarpeeksi asiakkaidensa tarpeita, eivätkä ole siksi valmiita räätälöimään järjestelmiään asiakaslähtöisesti, jonka avulla yritykset pääsisivät ratkaisuissaan eteenpäin ja kehittyisivät riittävän tehokkaasti.

Ongelmana toimialan kehittymiselle on myös se, ettei rakennusalalla tehdä tarpeeksi kehitystyötä yhdessä, vaan yksittäiset organisaatiot toimivat itsenäisesti.

”Hyviäkin esimerkkejä kuitenkin löytyy, joista yhtenä parhaimpana esimerkkinä nopeista toteutuksista voi nostaa esille Congridin, joka on saanut hyvin jalansijaa ja lähtenyt isosti käyntiin nuoresta iästään huolimatta. Syynä tähän on ehdottomasti helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys”, kertoo Seppänen.

 

Luottamuksen rakentaminen

”Herkästi unohdetaan, että tänä päivänä on myös todella paljon sitä hyvää ja laadukasta tekemistä.”

Seppäsen mielestä dokumentaatiota, sekä rakennusalan tekemistä ja osaamista, tulisi saada läpinäkyvämmäksi, jotta se voisi luoda paremman mielikuvan lisäämällä yleistä tietoa alasta ihmisten keskuudessa. Nykyisin rakennusalasta keskusteltaessa kuullaan puhuttavan hyvin virhe- ja ongelmakeskeisesti.

“Jos joltain vastaantulevalta henkilöltä kysyy, mitä rakentamisesta ensimmäisenä tulee mieleen, niin usein esille nousevat esimerkiksi kosteus- ja homevauriot. Herkästi unohdetaan, että tänä päivänä on myös todella paljon hyvää ja laadukasta tekemistä. On laadukasta dokumentointia hyvillä työvälineillä ja todella hyviä ratkaisuja verrattuna menneisiin vuosiin tai vuosikymmeniin,” Seppänen toteaa.

Seppänen toivookin, että rakennusalan imago saataisiin yhdessä korjattua avoimella tekemisellä sekä laadukkailla työvälineillä ja viestinnällä. Kun luottamus on kunnossa, pystytään kaikista asioista keskustelemaan rakentavasti ja asiat hoituvat eteenpäin toivotulla tavalla.

 

Derigon Pro3- ja Congridin integraation käyttöönotto Vartella

”Keskeisiä hyötyjä ovat erityisesti läpinäkyvyys, turvallisuusjohtamisen tehostaminen ja syntyvät kustannussäästöt.”

Varte-konserni on valinnut Derigon ja Congridin laadun- ja turvallisuushallinnan kumppanikseen. Kaikki Varten projektien keskeiset tiedot ja mittarit ovat jatkossa saatavilla yhdestä raportointi- ja seurantatyökalusta.

Rakennushankkeisiin sisältyy yleensä satoja pieniä ja isoja tehtäviä, joiden valmiiksi saattaminen edellyttää hyviä suunnittelutaitoja ja -työkaluja.

Derigon Pro3-projektihallintaohjelmiston ja Congrid-järjestelmän avointen rajapintojen avulla Vartelle luotiin raportointinäkymä, jonka ansiosta reaaliaikaista dataa kulkee työmailta aina ylimpään johtoon asti. Keskeisiä hyötyjä ovat erityisesti läpinäkyvyys, turvallisuusjohtamisen tehostaminen ja syntyvät kustannussäästöt.

Yksi Varten tavoitteista integraation suhteen oli se, että myös Pro3- tai Congrid-järjestelmän tunnuksettomat käyttäjät pystyvät näkemään ohjelmistoista sekä perusturvallisuustasot ja -tiedot, että viimeisimmät havainnot.

Ajatuksena Vartella oli, että tietojen tulee liikkua vaivattomasti eri järjestelmien välillä. Sama nimikkeistö molemmissa järjestelmissä lisää selkeyttä. Tehdäänpä asiat kumpaan järjestelmistä tahansa, tiedon tulisi aina löytyä samojen nimikkeiden ja hankintapakettien alta. 

”Jako on puhtaasti niin, että Pro3-puolella ovat dokumentit, jotka tehdään pöytäkirjamuodossa tai Excelissä, eli työmaatoimistolla. Congrid-puolella taas ovat työmaatarkastukset, jotka tehdään kentällä, ja niihin liittyy laadunhallinta valokuvineen”, Seppänen kertoo.

 

Yhteistyö Derigon ja Congridin kanssa

Seppänen kertoo yhteistyön olleen todella sujuvaa jo alusta alkaen molempien yritysten kanssa. Congrid on ollut hänelle jo aiemminkin tuttu YIT ajoilta saakka, joten tämän osalta valinta oli helppo.

Derigon Pro3-tuotteen kanssa Seppänen kertoo myös olevansa erittäin tyytyväinen ja toiminta on ollut sujuvaa ja helppoa asiassa kuin asiassa.

“Hyvänä palautteena myös se, että sovituissa asioissa ja aikatauluissa on pysytty. Tuotteen perustoiminnot on ollut riittävän valmiita, ja ne ovat olleet lähes vain nappia painamalla valmiita käyttöön. Meidän haluamat asiakasräätälöinnit on pystytty ottamaan jouhevasti käyttöön eikä minkäänlaisia aikataulullisia yllätyksiä käyttöönoton tai sisällön suhteen ole ollut”, Seppänen kehuu.

Seppänen kertoo olevansa tyytyväinen, miten lyhyessä ajassa on saatu isoja asioita aikaan. Pro3:n käyttöönotto on Vartella nyt loppusuoralla, huomattavasti alkuperäistä aikataulua edellä. Viimeiset työmaakoulutukset järjestettiin tammikuun alkupuolella, jonka jälkeen Pro3 on ollut täydessä tuotantokäytössä Vartella.

Vartelta saadun käyttäjäkokemuksen palaute on ollut hyvää ja heidän mukaansa Pro3 on erittäin toimiva ja selkeä.

“Suurin pelko käyttäjäpuolella on varmasti ollut se, että järjestelmästä tehdään liian monimutkainen tai hallitseva, mutta tämä on kyllä saanut päinvastaista, positiivista palautetta. Heti kun käyttäjäksi ryhtyy, niin ymmärtää missä mennään ja mitä tässä tehdään. Se on aina myös positiivinen palaute meille”, Seppänen kertoo.

Seppänen toivoo toimijoina sekä Derigolta että Congridilta samaa asennetta ja asiakaslähtöistä toimintaa jatkossakin, jolla johdattaa asiakasyrityksiä ratkaisuillaan taas eteenpäin.