Uusi asiakastyytyväisyystutkimus 2023 kertoo: Laadun parantaminen selvästi tärkein syy käyttää Congridia

Congridin Asiakastutkimus
Congridin juuri valmistunut asiakastyytyväisyystutkimus kertoo, että liki 60 % ammattirakentajista pitää laadun parantamista tärkeimpänä hyötynä Congridin käytölle. Ammattilaisten mielestä rakennusalan digitaalisten työkalujen käyttöönottoa hidastavat yleisesti teknisen osaamisen puute ja yleinen muutosvastarinta.
 

Arjen yhteinen nimittäjä kiire, mutta ajan säästäminen ei kuitenkaan tärkeintä

Syyskuussa 2023 lähetettyihin tutkimuskysymyksiin vastasi tänä vuonna ennätykselliset 1 036 Congridin käyttäjää ja rakentamisen ammattilaista, jotka työskentelevät rakennushankkeissa eri rooleissa. Työmaa-arjen hektisyys ja aikapaine nousivat vastauksissa näkyviin. 

Erittäin moni tutkimukseemme vastanneista mainitsi meille yhden ja saman sanan. Se oli kiire. Arjen rutiinitöiden ohessa ei tahdo oikein löytyä ns. ”ylimääräistä aikaa”, vaikka digitaalisen työkalun käytön koulutuksesta ja opiskelusta olisi pitkällä tähtäimellä aikaa säästävä hyöty, toteaa Congridin asiakkuustiimin päällikkö Jane Nurmala.

58,3 % vastanneista esitti Congridin käytön tärkeimmäksi hyödyksi laadun parantamisen. Turvallisuuden parantaminen sijoittui hyväksi kakkoseksi 46,9 % osuudella. Aikaan tai ajan säästämiseen vastaajista viittasi lopulta vain hieman alle 30 % 

Aliurakoitsijoiden mielestä tärkeimmäksi hyödyksi kipusi kommunikaation ja yhteistyön parantuminen, joka sai 46,8 % osuuden yhteensä 173 vastauksesta. Laatu oli kuitenkin hyvässä vanavedessä 42,2 % osuudella. 

Tutkimuksessa tiedustelimme lisäksi, millaisen kokonaisarvosanan asteikolla 1-10 käyttäjät antaisivat Congridi hyödyllisyydestä oman työtehtävänsä näkökulmasta. Selkeä enemmistö eli 64,1 % vastaajista antoi arvosanaksi 8 tai enemmän.  

 

Ammattilaisten mielestä digitaalisten työkalujen käyttöönoton haasteena tekninen osaaminen ja yleinen muutosvastarinta

Kysyimme tämän vuoden asiakastutkimuksen yhteydessä ensimmäisen kerran ammattirakentajien mielipidettä digitaalisten työkalujen käyttöönottoa hidastaviin tekijöihin rakennusalalla.  

Useimmin vastaajat valitsivat syyksi teknisen osaamisen puutteen, jonka osuus vastauksista oli 44,3 %. Yleistä muutosvastarintaa pidettiin kolmanneksi yleisimpänä syynä 39,2 % osuudella.  

Turun Yliopisto on tutkinut EU:n, työsuojelurahaston ja rakennusalan yritysten rahoittamissa rakennusalan digitaalisiin työkaluihin ja mobiiliteknologian käyttöön liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissaan ammattirakentajien digitaalisia kyvykkyyksiä ja asenteita digitaalisia työvälineitä kohtaan. Aiemmilla teknologioiden käyttökokemuksilla on havaittu olevan merkitystä suhtautumiseen.  

He, jotka eivät ole käyttäneet mobiiliteknologioita työssään aiemmin, kokevat useammin teknologista työstressiä mobiiliteknologioiden käyttöönotossa. Kokemukset ovat positiivisemmat, kun teknologioita on jo käytetty, Turun Yliopiston tutkimusjohtaja Taina Eriksson tiivistää havaintoja.

Teknologisten osaamishaasteiden tai muutosvastarinnan stereotyypiksi kuvataan usein vanhemman ikäluokan rakentajaa. Hankkeiden haastatteluissa on kuitenkin ilmennyt myös toisenlaisia havaintoja, jotka murtavat perinteistä käsitystä.  

Olemme käyneet keskusteluja esimerkiksi vanhemman kirvesmiehen kanssa, joka on kertonut meille käyttävänsä mobiiliteknologiaa vapaa-ajallaan ja hyötyvänsä siitä töissä. Eräs nuori ammattirakentaja suhtautui käyttöön kielteisesti, koska hän oli kokenut digitaalisen dokumentoinnin kyseenalaistavan hänen oman ammattitaitonsa. Muutosvastarinnan taustalla voi olla pelkoa, ettei oma osaaminen riitä tai sitten on yleistä haluttomuutta opetella uusia asioita, Eriksson toteaa ja lisää, että tällainen reagointi muutostilanteisiin on hyvin inhimillistä.

Pelkän käyttöönottokoulutuksen sijaan Eriksson ehdottaisi yrityksille jatkuvampaa panostusta henkilöstön taitojen kehittämiseen ja oppimiseen. Ammattilaisten tulisi myös sisäistää digitaalisen työkalun merkitys oman työn onnistumiselle ja koko ryhmän onnistumiselle.   

Meidän hankkeissamme vastaajista 73 % koki, että porukkaan kuulumisen tunne ja yhteishenki on tärkeää. Olisi hyvä, jos yksilöt miettisivät, mitä vaikeuksia käyttämättömyys merkitsisi muiden suorittamien työtehtävien näkökulmasta, Eriksson nostaa esiin.

Tutustu tästä Turun Yliopiston digitaalinen osaaminen rakennusalalla-kehityshankkeen tuloksiin.

 

Asiakkaiden palaute kehittämisen työkaluna

Congridin vuosittaisten asiakastyytyväisyystutkimusten tärkeimpänä tarkoituksena on aktiivinen asiakastarpeiden kuuntelu ja oikeiden kehityksen askelmerkkien löytäminen palautteiden avulla.  

Congridin käyttäjäkunta koostuu yli 10 000 ammattirakentajasta, jotka työskentelevät rakennushankkeiden eri rooleissa, erilaisin digitaalisin taitotasoin ja erilaisin käyttötarpein. Se tuo vuoropuhelulle omat haasteensa.  

Henkilökohtaisesti käytävät keskustelut jokaisen asiakaskuntamme edustajan kanssa eivät olisi käytännön syiden takia mitenkään mahdollisia. Tällainen laaja kyselytutkimus antaa meille tilaisuuden lisätä vuoropuhelua kootusti ison joukon kanssa. Ammattilaisten palaute on rehellistä ja arvostamme sitä kovasti, Jane Nurmala taustoittaa.

Aktiivinen ja moniääninen vuoropuhelu tuottaa myös kehitysideoista, joista ei muutoin kuultaisi kenties lainkaan.  

Tutkimuksiin annettujen vastausten ja toiveiden perusteella olemme aiempinakin vuosina löytäneet rakentajille uusia tärkeäksi koettuja ominaisuuksia ohjelmistoon. Esimerkiksi yksi toive oli saada sovellukseen hakutyökalu ja nyt sellainen on olemassa. Välitämme aidosti asiakkaiden mielipiteistä. Siksi tulemme jatkossakin toimimaan näin, Nurmala lupaa.

Tämän vuoden kyselytulokset viittaavat siihen, että rakentamisen korkea laatu on ammattirakentajille merkitsevintä. Taina Erikssonin mielestä tulos välittää koko kotimaiselle rakennusalalle positiivista signaalia.  

Laatu on niin keskeinen osa koko rakentamisprojektin asiakasarvon tuottamista, että asenteet ja muutosvastarintakin voivat muuttua. Täytyy muistaa, että turvallisuusasioiden muutoskin otti aikaa. Nykyisin rakentamisen turvallisuudesta huolehtiminen on itsestäänselvä asia. Kun menemme rakennustyön tarkoituksen ytimeen, niin siksihän sitä työtä tehdään, että saadaan laadukas lopputulos, Eriksson muistuttaa.

Haluamme kiittää kaikkia vastanneita lämpimästi asiakastyytyväisyystutkimukseen vastaamisesta. Vastausten avulla voimme kehittää Congridia tukemaan entistä enemmän menestyksekästä, laadukasta ja turvallista rakentamistyötänne.    

Haluaisitko ryhtyä kehittämään rakentamisesi laatua lisää Congridin avulla? 
Tutustu Congridin laatumatriisiin