Rakennustuotannon tehostaminen / osa1

Congrid- sovellus vakiinnuttaa asemaansa rakennusalan mobiilisovellusmarkkinoilla vakuuttavaan tahtiin. Suurin osa PK- seudun suurista rakennusliikkeistä on ottanut sovelluksen osaksi laadunhallintaansa. Sen avulla saavutettavat hyödyt työmaan dokumentoinnissa näkyvät jo nyt lisääntyneenä laatuhavaintojen määränä.

PK- seudun asuntorakentamismarkkinoilla aluillaan oleva ”uusi nousukausi” asettaa resursseihin liittyviä haasteita yritysjohdolle. Teoriassa pitäisi samoilla henkilöstöresursseilla saavuttaa kymmeniä prosentteja suurempi liikevaihto ilman kateprosentin heikentymistä. Uuden henkilöstön palkkaaminen on luonnollisesti yksi mahdollisuus, mutta työmaan tuotannon henkilöistä on tällä hetkellä etenkin PK-seudulla huutava pula ja osaavista tekijöistä kilpailu äärimmäisen kovaa. Tästä johtuen laadukkaiden osaajien rekrytointi liikevaihdon kasvun tahtiin ei välttämättä ole mahdollista. Eräs suuri toimija on syksyllä julkaistun Rakennuslehden artikkelin mukaan suoraan ilmoittanut, että voisivat työllistää jopa 100 uutta työmaatoimihenkilöä [http://www.rakennuslehti.fi/2015/08/insinoori-ja-mestaripula-jarruttaa-jopa-yitn-kasvua/]. Tämä velvoittaa yritysjohdon miettimään muitakin keinoja.

Yksi tapa tuottavuuden kasvuun saattamiseen muuttumattomilla resursseilla on tuotannon toimintatapojen tehostaminen. Tällä viitataan nimenomaan työmaatoimihenkilöiden kuorman keventämiseen ja sitä kautta tietyntyyppisen kohteen läpiviemiseen aiempaa pienemmillä resursseilla. Käyttämällä esimerkiksi kylpyhuone-elementtejä kohteessa, voidaan aikataulusta vähentää karkeasti arvioituna 1 kuukausi/talo tai porras, mikä myös vähentää keskimääräistä toimihenkilöresurssitarvetta rakennettavaa kohdetta kohden. Voidaan myös tehdä sopimuksia jotka työllistävät heidän omaa työnjohtoaan normaalia vähemmän esimerkiksi perustustöissä myymällä koko urakka ulos siten, että sopimus sisältää muottitöiden työnjohdon, raudoituksen ja betonityöt materiaaleineen. Tällöin riskiksi muodostuvat kasvavat kustannukset ja myös joissain tapauksissa laadunhallinta.

Samanaikaisesti, kun alalla kehitetään kustannustehokkaampia tai aikaa säästäviä ratkaisuja, vaadittavan dokumentaation määrä on kuitenkin jatkuvasti kasvanut. Tähän vaikuttaa sekä yritysten johdon halu parantaa, ohjata ja valvoa asiakkaalle tarjottavan lopputuotteen laatua, että viranomaisilta ja muilta tahoilta tulevat vaatimukset.

Resurssitehokkain tapa dokumentoinnin tehostamiseen on ulkoistaa palvelu niihin keskittyville yrityksille. Ostamalla palvelu alan ammattilaisilta säästetään oman henkilöstön resursseja vapauttaen samalla heidän aikansa muihin yrityksen toimintaa edistäviin kehityskohteisiin jotka vaativat laajempaa ymmärrystä juuri kyseisen rakennusliikkeen sisäisistä toiminnoista. Ulkoistamalla varmistetaan resurssien riittävyys dokumentoinnin kehittämiseen, koska se on niitä tarjoavan yrityksen tehtävä, liikevaihdon lähde ja sitä kautta ehdoton edellytys sen henkiin jäämiseksi ja kasvamiseksi. Lisäksi pienen yrityksen nopeus, notkeus ja joustavuus päätöksenteossa sekä sitkeys ja päättäväisyys tuotteen kehittämisessä edesauttavat toimivan yhteistyön aikaansaamista. Suurten yritysten päätöksenteko on luonnollisesti jo pelkästään linjajohdollisista ja sen tasojen määrän vuoksi huomattavasti pientä kasvuyritystä hitaampaa. Toimintaan keskittyvä, terveellä pohjalla toimiva ja oman tuotteensa laatuun panostava kasvuyritys pyrkii kokoajan löytämään entistä parempia ratkaisuja asiakkaan hyväksi (aivan kuten rakennusliikkeetkin tekevät) ja tekee tarvittavat päätökset nopeasti.

Tässäkin asiassa merkittävässä roolissa on oikeiden kumppanien valinta. Mikään rakennusalan yritys ei halua talon perustuksia tekemään yritystä, jonka työntekijät ovat siihen asti niittäneet mainetta rakennusautomaatio-ohjelmien kehittämisessä. Samankaltaisesta syystä haettaessa yhteistyökumppania mobiilidokumentointiin on tärkeää valita kumppani, joka ymmärtää myös rakennusalan tuotannon lainalaisuuksia ja on halukas pysymään ajan hermolla siinä asiassa jatkossakin. Tämä yhdistettynä vankkaan tietotekniseen osaamiseen, haluun tuottaa parhaita ratkaisuja juuri nyt ja tahtotila kehittää palvelua laajemmaksi, johtaa todennäköisesti parhaaseen lopputulokseen.

Molempia osapuolia hyödyttävästä kumppanuudesta saavutettavat edut eivät suinkaan pääty tähän. Digitaalinen vallankumous on nykypäivää ja sen näkyvyys tulee voimistumaan entisestään. Hyvissä ajoin aloitettu toimiva yhteistyö oikean kumppanin kanssa takaa yritykselle nykystandardien mukaisten sovellusten lisäksi sen, että kasvuyrityksen uusimmat innovaatiot ovat heidän käytettävissään ensimmäisten joukossa. Tällä tavalla rakennusliike voi olla varmempi siitä, että heillä on käytössään alan parhaat ja tuottavimmat työkalut myös digitaalipuolella. Kyseessä on kilpailuetu, jota edes maailman paras kirvesmies ei voi ylittää. Syntyy symbioosi, joka hyödyttää molempia osapuolia heidän omassa liiketoimintakentässään. Suuri rakennusliike pystyy keskittymään ydinosaamiseensa ja kasvuyritys pysyy kärryillä alan muuttuvista trendeistä ja käytännöistä. Lisääntyvän yhteistyön avulla dokumenttien hallintaansa tehostavan suuren yrityksen on helpompi saada räätälöityä oman näköisensä kokonaisuus, johon se saa kehitysideoita yhteistyökumppaniltaan.

Kaikkien tarkastuksien tekeminen Congridilla helpottaa myös työmaan dokumentaation tilan selvittämistä muutamalla napin painalluksella. Vastaava työnjohtajakin näkee sieltä suoraan mitä tarkastuksia on tehty ja voi tarvittaessa ohjata alaisiaan, mikäli joku tarkastus on jäänyt tekemättä. Live-palvelusta saa myös ennätysajassa kaivettua vanhoja tarkastuksia ja niiden tuloksia. Tarkastusten ja mittausten reaaliaikainen tallentuminen pilveen helpottaa ja nopeuttaa myös ylemmän johdon mahdollisuuksia tutustua tarkemmin yksittäisen työmaan tilanteeseen heti tarpeen ilmetessä. Myös aliurakoitsijoiden henkilöstö ja valvonnasta vastaavat tahot hyötyvät tiedon reaaliaikaisuudesta.

Tehdyistä tarkastuksista ja dokumenteista saatava hyöty jatkuu myös kohteen valmistumisen jälkeen. Erilaisissa elinkaariratkaisuissa rakennettu kohde voi pysyä pääurakoitsijan huollettavana monta kymmentä vuotta. Dokumentin tallentuessa välittömästi tarkastuksen jälkeen, henkilövaihdosten aiheuttamien tietokatkosten tai inhimillisten unohdusten riski pienenee.

Nyt on sopiva hetki rakennusliikkeelle hypätä mukaan digitalisaatiokelkkaan ja varmistaa samalla mukana olonsa nyt ja tulevaisuudessa!

Avatar
Congrid

This entry has 0 replies